O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Informacija kao ‘razlika koja čini razliku’ (Bateson)

 

Jedinica znanja (infom) : Definicija informacije: ‘razlika koja čini razliku’
Autor(i) : Bateson, Gregory
Logička cjelina : Steps to an Ecology of Mind, Ballantine Books, New York
Godina : 1972
Kategorija znanja : KONCEPTI INFORMACIJSKOG FENOMENA

Razlika koja čini razliku je ideja. To je ‘bit’, jedinica informacije… ono što mislimo pod informacijom – elementarnom jedinicom informacije – je razlika koja čini razliku…

A difference which makes a difference is an idea. It is a ‘bit’, a unit of information.
…what we mean by information – the elementary unit of information – is a difference which makes a difference…

Redni broj Jedinica znanja infom/ Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1. Definicija informacije kao ‘razlike koja čini razliku’ (Bateson, 1972) tipičan je primjer definicije u kojoj je informacija shvaćena kao proces. Premda uzročnu i posljedičnu ulogu u ovoj definiciji preuzimaju na sebe ‘razlike’ – uzročna kao razlika koja se javlja u vanjskom svijetu (external world) i posljedična kao razlika u sustavu koji ih uočava (observing system) – ključna uloga ipak pripada glagolu ‘činiti’ koji na sebi svojstven način utjelovljuje ‘procesnu’ prirodu informacije
2. Informacija kao ‘razlika koja čini razliku’ [među stvarima/pojedinačnostima] čini elementarnu jedinicu količine informacija, jedan bit, jedinicu ili nulu Bates (2009)
3.

Informacija je nešto u vanjskom svijetu što uzrokuje promjenu u psihi čovjeka. Informacija se definira kao razlika koja čini razliku (difference which makes a difference), prema Batesonu (1972); razlika u vanjskom svijetu koja uzrokuje mentalnu razliku u psihi čovjeka.

Qvortrup (1993)

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: